วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รณรงค์งดเผาฟางและเผาตอชังพืชเพื่อลดภาวะโลกร้อน..โครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรพื้นที่ทีมีศักยภาพปี ๒๕๕๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามราชกุมารี

นายสุพล ปานพาน เป็นตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ในการเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอชังเพื่อลดภาวะโลกร้อน ที่บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย มีสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย สำนักงานพัฒนาที่ดินที่ 7 กรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่การรรณรงค์ไถกลบตอชังข้าว การพ่นน้ำชีวภาพ การหว่านเมล็ดถั่วพร้า มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๔๐ ราย และมีการอบรมการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 หัวหน้าพัฒนาที่ดิน ได้กล่าวรายงงานว่าการเผาตอชังข้าวเป็นการสร้างภาวะเรือนกระจกทำให้โลกร้อน ดินเสื่อมกระด้าง ขาดธาตุอาหารในดิน ทำลายจุลินทรีย์ที่มีประโยขน์ สูญเสียน้ำในดินไม่มีความชุ่มชื้นและทำให้เกิดควันฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจของมนุษย์

 นายสิงห์คำ จอมสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อเป็นประธานกล่าวเปิดความโดยย่อว่าการณณรงค์ให้เกษตรกรมีจิตสำนึกและทัศนคติที่จะลดละเลิกการเผาตอชังข้าว เพื่อรักษาดิน บำรุงดินให้ดีนั้นเป็นการลดต้นทุนที่สำคัญ ช่วยเพิ่มผลผลิต สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ และกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ครั้งนี้

แจกปุ๋ยน้ำชีวภาพและสาร พ.ด.

รับของดีสำหรับดิน
ถั่วพร้าสี่กระสอบสำหรับ40ไร่ที่เตรียมไว้
แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
 

หว่านถั่วพร้า

ช่วยออกแรงหว่านเมล็ดปุ๋ยพืชสด ถั่วพร้า

แดดร้อนรีบๆช่วยกันแล้วค่อยไปอบรมต่อ


ไม่มีความคิดเห็น: