วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริปี ๒๕๕๗

สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาร่วมงานคับคั่ง เช่น ท๋านปศุสัตว์เขต ๕ ,ผู้เชียวชาญทองทวี ดีมะการ.ผู้เชียวชาญคมจักร  ชาญณรงค์สงคราม ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ และปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น พร้อมด้วยข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่มาร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาปศุสัตว์ฯจนวนกว่า ๑๒๐ คน


ไม่มีความคิดเห็น: