วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ


สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เมื่อบ่ายวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ 
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

นางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี
ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำรอและกิจการพิเศษกล่าวรายงาน
มอบรางวัลให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒   กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจ  แห่งชาติ ตั้งอยู่บ้านนาโต่ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ไม่มีความคิดเห็น: