วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ไปดูเขาอบรมเกษตรกรกลุ่มปลูกผักปลอดสารเคมี

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผัก) ของสำนักงานเกษตรอำเภอ ที่หอประชุมบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีกลุ่มแม่บ้านที่กำลังสร้างสินค้าเกษตรปลอดสารเคมีเข้าร่วมกันรับความรู้การเตรียมปุ๋ยอิทรีย์ ปุ๋ยหมัก และเชื้อราไตรโคเดอม่า
 ปศุสัตว์ไปร่วมฟังเผือชักชวนกลุ่มให้หันมาเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมืองสร้างปุ๋ยคอกราคาถูกไว้ปรับปรุงบำรุงดินด้วย
นางนงคราญ สองเมืองแก่น จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดมาเป็นวิทยากรหลัก
 

ใครเป็นใครดูกันเองนะครับ
นายสมบัติ สุรัตน์ และนายพิพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดเตรียมทำหัวเชื้อ

ช่วยกันคนละไม้ละมือครับ
 

ไม่มีความคิดเห็น: