วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมประชุมเจ้าหน้าที่และครู ตชด วันที่ ๒

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้เข้าประชุมสัมมนาไปศึกษาดูงานโรงเรียนตำรวจชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาศพระชนมอายุครบ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
22 พฤษภาคม 2557 วันที่สองของการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานของโครงการพัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ วันนี้เดินทางไปดูงานโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียน ตชด.ปี2556 นี้คือโรงเรียนตำรวจชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาศพระชนมอายุครบ 4 รอบ 2 เมษายน 2546 ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อคณะเดินทางไปถึงเวลา 09.00 น พักผ่อนตามอัธนาศรัยเพราะเดินทางขึ้นเขาคดโค้งมานาน จากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับของปลัดอาวุโสอำเภอแม่ฟ้่าหลวง  จากนั้นคณะครูนำเสนอประวัติความเป็นมาของโรงเรียน กิจกรรมผลงานภาพรวม การแสดงนักเรียน 2 ชุด การมอบของที่ระลึกของรองอธิบดีให้ผู้อำนวยการโรงเรียน เสร็จแล้วแบ่งกลุ่มดูงานโดยรอบของโรงเรียน จนถึงเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
ภาคบ่ายเป็นการสัมมนากลุ่มย่อย จนถึงบ่ายเวลา 15.00 น.กล่าวขอบคุณโรงเรียนที่ให้ความอนุเคราะห์ดูงานตลอดจนจัดเตรียมอาคารสถานที่ น้ำอาหารไว้อย่างดียิ่ง ขากลับแวะชมไร่ชาฉุยฟง จนเกือบจะถึง17.00 น.เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนและเตรียมนำเสนอผลงานในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: