วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตรวจสุขภาพโคเนื้อ

"สัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข"

วันที่. 15  ตุลาคม. 2562.  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล ได้รับมอบหมายให้ออกพื้นที่ ดำเนินการตรวจสุขภาพโคเนื้อ กิจกรรมย่อยการเหนี่ยวนำการเป็นสัด กิจกรรมหลักการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน อาหารปลอดภัยสู่อาเซี่ยน ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 1 กลุ่ม จำนวนโคเนื้อ 12 ตัว สุขภาพโคส่วนใหญ่ปกติสมบูรณ์ดี  มีแม่โคที่ระดับคะแนนร่างกาย 2.5  จำนวน 4 ตัว ได้ดำเนินการแก้ไขโดยฉีดวิตามิน และถ่ายพยาธิ ตรวจการตั้งท้องของสัตว์ และแนะนำวิธีการจัดการด้านอาหาร และมีจำนวนโคเนื้อจำนวน 4 ตัวที่กำลังตั้งท้อง


ไม่มีความคิดเห็น: