วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตอาหารโคเนื้อโครงการ ผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร


 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการมอบอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตอาหารโคเนื้อโครงการ ผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน กิจกรรมเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตร ในระดับภูมิภาค การแข่งขันการตลาดครบวงจรปลอดภัยสู่อาเซียนงบประมาณ 2562 ณที่ทำการกลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 12  ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีนายสันติ พรพิพัฒสิริ นักวิชาการสัตวบาลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการทำอาหารTMR และหญ้าหมัก  สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค กระบือบ้านใหม่ร่องหวายให้ความสนใจตั้งใจ พร้อมจะนำความรู้ไปใช้ในฟาร์ม ทั้งนี้มีนัดหมายมาเยี่ยมอีกครั้งในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เพื่อติดตามผลงานการหมักหญ้า และผลตอบรับการอาหารTMRกินของสัตว์ไม่มีความคิดเห็น: