วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"จังหวัดเชียงราย ประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ฯ และได้ลงพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ ธคก. โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่(แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง) โครงเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ศพก.

 นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ

 ทั้งนี้ ท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 ท่านกำนันเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบลทุ่งก่อกล่าวต้อนรับและมอบข้าวสินค้าโอทอปเป็นของที่ระลึกให้ท่านผู้ตรวจ ท่านผู้ตรวจราชการฯเยี่ยมกลุ่มแปรรูปไก่พื้นเมืองบ้านป่าห้าดงชัยในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่สัตว์ปลอดโรคอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข
💥💥ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย💥💥

ไม่มีความคิดเห็น: