วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เกษตรกรผู้นำจากเวียงเชียงรุ้งเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง

 
วันที่ 20พ.ย.2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้คัดเลือกเกษตรกรจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (นายเจียม ทาวัน)เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในงานมีนายจิตติ  ตระกูลดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ตัวแทนปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 2562 ในการอบรมครั้งนี้มีผู้นำกลุ่มที่อยู่ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่รับผิดชอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 71 คน มี วิทยากรโดยนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการทำอาหารและร่วมกันถอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนากลุ่มให้ยั่งยืน และในช่วงเย็นของทุกวันจะมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังปัญหาและสร้างความเข้าใจบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรในการต่อยอดกิจกรรมของเกษตรกรผู้นำแต่ละพื้นที่ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: