วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

"ออกพื้นที่เก็บข้อมูลรูปภาพเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ"เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เก็บข้อมูลรูปภาพ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ เข้าเยี่ยมให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มไม่ให้มีกลิ่นเหม็น แนะนำการดูแลในเรื่องอาหารสำหรับกระบือ ณ.บ้านทุ่งก่อ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกร 5 ราย จำนวนกระบือ 14 ตัวไม่มีความคิดเห็น: