วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบแบบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านดงชัย 
 เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุพล ปานพาน  ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ร่วมกับหัวส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานในการผลิตอาหารปลอดภัย กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำภายใต้กิจกรรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร , กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ ,การขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ณ.หอประชุมที่ว่าอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน

นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงโค กระบือบ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ
นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวันนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน
บรรยากาศการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: