วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มเลี้ยงควายอนุรักษ์และเพื่อการผลิต บ้านโป่ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 ประชุมกลุ่มเลี้ยงควายอนุรักษ์และเพื่อการผลิต บ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ ผลผลิตของสมาชิกทั้ง ๑๐ รายเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านนายรัตน์ วังมูล ซึ่งรับทราบว่าดำเนินไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไร ได้ส่งดอกเบี้ยให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณตามระยะเรียบร้อยดี เพียงแต่พ่อพันธุ์ตัวเดิมมีการคืนเจ้าของเก่าเนื่องจากเริ่มมีอาการดื้อ ดุ และได้พ่อพันธุ์ใหม่จากกลุ่ม ธกค.ป่าซาง มาทดแทน เปลี่ยนคนเลี้ยงจากนายคำสี เจริญลา มาเป็นนายศุภชัย นัยติ๊บ แทนจากมติของกลุ่ม เสร็จประชุมรับประานอาหารกลางวันร่วมกัน

บรรยากาศการประชุม


มอบเงินค่าตอบแทนผู้เลี้ยงพ่อพันธุ์ให้นายเฉลิม สุขเกษม ประธานกลุ่มเพื่อดำเนินการใให้คนเลี้ยงต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: