วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

อบต.ป่าซางจัดกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อเช้าวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีนายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอ พร้อมกับปลัด อบต.ทีมงานเจ้าหน้าที่ อบต. ตลอดจนอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ร่วม 50คน ร่วมพิธี ให้โอวาทเสร็จแล้วมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และปล่อยแถวอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านออกดำเนินการฉีดวัคซีนต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: