วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประชุมเตรียมงานมอบกระบือในโครงการ ธกค.

 นายสุพล ปานพาน. ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทีมงาน ที่ประกอบด้วยนายจันทร์ รักลลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล นางยุพา คำสมุด เจ้าหน้าที่จ้างเหมาไ้หวัดนก นางสาวสุภิ๙ญา พนักงานจ้างเหมาเคาะประตูบ้าน ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับกระบือในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ เมื่อเช้าวันที่5มิถุนายน2562ณ ห้องประชุมเล็กบนที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อนัดหมายการทำซองพักกระบือรอการตรวจสุภาพ ชี้แจงรายละเอียดการนำกระบือไปเลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น: