วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30น.ทีมงานปศุสัตว์ประกอบด้วยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย และนายสันติ พรพิพัฒสิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายชี้แจงโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย พร้อมกับอีกหลายหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเมนูอาชีพปศุสัตว์มีให้เลือกการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงหมูหลุม การโคเนื้อ และการปลูกพืชอาหรสัตว์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง 60คนไม่มีความคิดเห็น: