วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ทำหมันสุนัข แมว ที่เทศบาลศิริเวียงชัย

เมื่อวันที่ 23เมษายน 2561 สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลออกปฎิบัติงานบูรณาการทำหมันสุนัขแมวที่ เทศบาล ศิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ร่วมกับทีมปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภองานโซนกลาง มีปศอ.เวียงชัย เป็นเจ้าภาพ


ไม่มีความคิดเห็น: