วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ศูนย์บริการประชาชนด้านปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ฉีดวัคซีนคอบวม
 ในห้วงอาทิตย์ที่ผ่านมา แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของอำเภอเวียงเชียงรุ้งจะไปร่วมระดมกำลังควบคุมป้องกันโรคคอบวมทั้งปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สัตวบาลที่อำเภอเวียงชัยจุดเกิดโรค แต่ที่เวียงเชียงรุ้งงานด้านบริการพื้นฐานปศุสัตว์ตำบลก็ยังให้บริการประชาชนเหมือนเดิม ทั้งการให้คำแนะนำ การมอบวัคซีนป้องกันโรคคอบวม น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้อาสาปศุสัตว์ ,เกษตรกรเจ้าของโค กระบือ  และการรักษาสัตว์เบื้องต้น
รักษาสัตว์ผู้ช่วยผ่าตัดมดลูกอักเสบ

มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้อาสาปศุสัตว์ไปพ่นเล้าโรงเรือนสัตว์

แนะนำการเลี้ยงสุกรและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคการทำความสะอาดเล้าโรงเรือน

ไม่มีความคิดเห็น: