วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

มอบขวัญและกำลังใจให้อาสาปศุสัตว์และกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ได้รับรางวัล

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบเกียรติบัตรให้นายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย ได้รับรับชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงราย( รองชนะเลิศระดับปศุสัตว์เขต ๕  )และมอบเกียรติบัตรให้นายบุญชวน มะลัยโย ตัวแทนของกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงราย (รางวัลชมเชยระดับปศุสัตว์เขต ๕) ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่  ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่อำเภอได้จัดพิธีรำลึกวันฉัตรมงคล และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้อาสาปศุสัตว์และกลุ่มต่อไปฯ
ไม่มีความคิดเห็น: