วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การเยี่ยมฟาร์มไก่พื้นเมืองของผู้ช่วยสัตวแพทย์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเ...


เมื่อเช้าวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางยุพา คำสุมทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับมอบหมายจากนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอฯให้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อแนะนำการปรับปรุงพัฒนาฟาร์มให้ปลอดจากโรคไข้หวัดนกและโรคระะบาดอื่นๆที่จะสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์(การเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ) วันนี้้ดำเนินได้ ๕ ราย  ส่วนอีกหลายรายไม่ได้เยี่ยมเนื่องจากพอสายๆเกษตกรส่วนใหญ่ก็จะออกไปทำนา ทำไร่ ตามวิถีชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น: