วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สนง.ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งจัดการอบรมสมาชิกแปลงใหญ่ไก่ประดูหางดำเพื่อเน้นย้ำการทำฟาร์มมาตรฐาน

สนง.ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งจัดการอบรมสมาชิกแปลงใหญ่ไก่ประดูหางดำเพื่อเน้นย้ำการทำฟาร์มมาตรฐานโดยคุณสมพงษ์จากศูนย์พัฒนาเทคผโนโลยี่การปศุสัตวที่๕เชียงรายและการทำบัญชีฟาร์มโดยทีมงานจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย(คุณหน่อย)ปิดท้ายด้วยการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการรับความช่วยเหลือจากสถาบันอาหารแห่งชาติที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ปีกโดยนายภัทรพงค์ นัยติ๊บ ผู้นำกลุ่มที่เป็นแกนนำไปประสานเรื่องดังกล่าว เมื่อวันีที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 คุณสมพงค์ นักวิชาการชำนาญการ บรรยายการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเคล็ดลับการพัฒนาฟาร์มให้สำเร็จ

 การประชุมช่วงแรกเป็นการดูวิดีโอการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ของสมาทฟาร์มเมอร์คือ ลุงชิมโอน ปัญญา เกษตรกรดีเด่นสาขาการเลี้ยงสัตว์ อำเภอสันราย เชียงใหม่  และบรรยายโดยปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งปรับแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ ลงทะเบียนการประชุม
 ของฝากสำหรับวิทยากร

 เจ้าหน้าที่จากสถาบันอาหารแห่งชาติเชียงใหม่มาเยี่ยมกลุ่มและแวะมาพบปะกับผู้เข้าอบรมแต่เวลาน้อยเลยไม่ได้บรรยาย มอบให้นายภัทรพงค์ นัยติ๊บ ที่เป็นแกนนำกลุ่มบรรยายความเป็นมาของโครงการแปรรูปไก่ประดู่หางดำ และความก้าวหน้าของโครงการแทนคุณสมพงค์ มอบเวชภัณฑ์ใหู้้เข้าอบรมที่ช่วยตอบแบบสอบถามงานวิจัยการเลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หลังจากจบการบรรยายไม่มีความคิดเห็น: