วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ปศุสัตว์อำเภอกับบรรยากกาศการประชุม
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อร่วมประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ปศุสัตว์อำเภอ
พร้อมหน้าทุกๆอำเภอ

 และมอบเงินรางวัลผลงานกิจกรรมปศุสัตว์โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริประจำปี 2560 ภาพวาดในหัวข้อเรื่อง "กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนของข้าพเจ้า" ลำดับที่ 1 เด็กหญิงกรนิศ ข่าเหลา โรงเรียน ตชด.อาชีพวศึกษาเชียงราย-พะเยา ต.ริมโขง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย , โล่รางวัลหน่วยผสมเทียมดีเด่น ปี 2559 อำเภอแม่สรวย , โล่รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2560 ประเภทบูรณาการการบริการเป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงาน การพัฒนาแหล่งผลิตไข่ไก่อินทรีย์ เกษตรมั่นคง ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และโล่รางวัลหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: