วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เลี้ยงโค กระบือ บ้านน้ำตกพัฒนา

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค กระบือ บ้านน้ำตกพัฒนา ตามที่กลุ่มได้เชิญไปชี้แจงการดำเนินการโคเนื้อคุณภาพ และติดตาม ลูกเกิดของโค ธกค.ด้วย ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างดี นำไปเยี่ยมชมแปลงหญ้าเนเปียร์  โรงเรือนใหม่ การทำหญ้าหมัก ทำซองบังคับสำหรับทุกราย ทำเครื่องสับหญ้า นับเป็นความก้าวหน้าของกลุ่มอีกระดับหนึ่ง
 
กลุ่มมีวาระที่ประชุมพอสรุปได้ดังนี้ เรื่องการหารือการระดมทุนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลการเงินกับธนาคาร การกำหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มว่าจะตั้งใจพัฒนาการเลี้ยงโค กระบือให้เป็นอาชีพที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน การให้ปศุสัตว์ชี้แจงและประสานการเข้าร่วมเครือข่ายโคเนื้อล้านนาเชียงราย การฝึกเกษตรกรผสมเทียม การตอบคำถามต่างๆด้านสุขภาพ ด้านการตลาด และการนำโคเนื้อพันธุ์บีพมาสเตอร์มาเป็นหลักในการสร้างโคเนื้อคุณภาพในอนาคต
ไม่มีความคิดเห็น: