วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประชุมกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมประชุมกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง ที่มีนายเฉลิม สุขเกษม เป็นประธาน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงกระบือของกลุ่มฯ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปัญหาที่ได้รับแจ้งได้แก่การขาดพ่อพันธุ์ที่สมบูรณ์ เนื่องจากพ่อพันธุ์ที่มีอายุมากมีการเจ็บหลังการผสมทุกครั้ง ,การเตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นเช่นต้องการที่สับหญ้า ต้องการเครื่องอัดฟาร์ม ต้งการเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่เป็นต้น ก่อนปิดการประชุมแนะให้สร้างข้อมูลของกลุ่มให้ดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเครดิตของกลุ่มต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: