วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์ร่วมกันบรรยายความรู้ที่บ้านเวียงราชพลี

 เมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางสาวสุพิชญา นัยติ๊บ ผู้ช่วยงานวิจัยการสร้างอาชีพไก่ประดู่หางดำ และนายบุญชวน มะลัยโย เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำบลดงมหาวันบุคคลต้นแบบที่น้อมนำเอาแนวคิดปรัชญาเศรษฐพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน กับครอบครัว กับชุมชนได้อย่างดี มาร่วมกันบรรยาย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการเลี้ยงสัตว์ผสานกับการปลูกพืชเพื่อเกื้อกูลกัน (west zero) ซึ่งดำเนินการโดย การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง(กศน.) ณ ศาลากลางบ้านเวียงราชพลี มีเกษตรกรชาวบ้านมาร่วมประชุม30ราย
นายสุพล บรรยาย

นายบุญชวน บรรยาย

นางสาวสุพิชญา บรรยาย


ไม่มีความคิดเห็น: