วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร กิจกรรมการผลผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2

ในภาพอาจจะมี 1 คน
นายอนันต์ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร กิจกรรมการผลผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เมื่อวันที่ 29สิงหาคม2561 มีเกษตรกรผู้เลลี้ยงไก่ประดู่หางดำจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอพานเข้าร่วมอบรม 40 ราย
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
นายยสันติ พรพิพัฒน์สิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวรายยงาน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Salanlus Naithip, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
การลงทะเบียน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
การชี้แจงโครงการความเป็นมา งบประมาณ 
ในภาพอาจจะมี 1 คน
การบรรยายการเลี้ยงไก่ขุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายอย่างต่อเนื่อง โดยนายสะอาด ชาวเวียง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
นายบุญชวน มะลัยโย ผู้นำเกษตรกรกล่าวขอบคุณวิทยากร
ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Ratanamuni Watphrakeaw, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
บรรยากาศการอบรม

ในภาพอาจจะมี ณรงค์ วีรารักษ์
การบรรยายการตลาดไก่โดยนายนรงค์ วีรารักษ์ นักวิชาการสสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยแลละบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  
ในภาพอาจจะมี Santi Ponpipatsiri, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
แจ้งกำหนดการไปศึกษาดูงานที่เชียงงใหม่
ในภาพอาจจะมี ณรงค์ วีรารักษ์
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Santi Ponpipatsiri, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ทีมงานผู้ดำเนินการอบ

ไม่มีความคิดเห็น: