วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บรรยายโรคจากสัตว์สู่คน(ผ่อดีๆ)

 นายสุพล ปานพาน. ปศอ.วชร.เป็นวิทยากรบรรยายโรคระบาดจากสัตว์สู่คน แก่สมาชิกโครงการผ่อดีขององค์กา รบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ อ.วชร. จ.ชร เมื่อวันที่ 16สิงหาคม2561ที่ห้องประชุม อบต.ทุ่งก่อ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 44คน โดยเน้นโรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคหูดับ โรควัณโรค และโรคแท้งติดต่อ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น: