วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การประชุมสัมนาโครงการคนภูมิภาค กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

น.สพ.ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเปิดการสัมมนา
กรมปศุสัตว์ดยกองเรขนุการกรมปศุสัตว์ จัดการประชุมสัมมนา โครงการคนภูมิภาค กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากทุกอำเภอในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑และเขต ๕ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
 อธิบดีกรมปศุสัตว์กับแขกผู้มีเกียรติ
นายพนม มีศิริพันธ์  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ บรรยายเรื่องงานบุคคลากร
ผอ.กกจ.รับของที่ระลึก
 ผู้นำกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัด ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๑และเขต๕
บรรยากาศในห้องสัมมนา
บรรยากาศในห้องสัมมนา
บรรยากาศในห้องสัมมนา
บรรยากาศในห้องสัมมนา
บรรยากาศในห้องสัมมนา
การบรรยายในช่วงบ่าย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร น.สพ.อภัย ควงสังข์ และผอ.สำนักต่างๆหลายท่านให้แนวทางการปฎิบัติต่างๆด้านปสุสัตว์
บรรยากาศในห้องสัมมนาในช่วงบ่าย
บรรยากาศในห้องสัมมนาในช่วงบ่ายไม่มีความคิดเห็น: