วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นายจันทร์ไปพม่า

)
 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับคำสั่งร่วมงานออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่ประเทศเมียนม่าร์ ร่วมกับทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยมีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูประถัมภ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานจัดหางบประมาณดำเนินการ ด้วยตระหนักว่าปัจจุบันเมียร์ม่าร์มีการพัฒนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้นในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันยาวกว่า ๒๐๐๐ กิโลเมตร การประสานสายสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือชึ่งกันและกันทั้งยังช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรม ด้วย การออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรชาวเมียนม่าร์ไม่มีความคิดเห็น: