วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเพื่อมอบวัคซีนป้องกันโรค โค กระบือ สัตว์ปีก เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานฯตามนโยบายกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  เช่นโครงการเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง  หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านปศุสัตว์ มาตรการป้องกันโรคสัตว์ต่างๆ การสำรวจข้อมูลสัตว์ปรับปรุงใหม่ให้ปัจจุบัน และชมวีดีทัศน์การเลี้ยงสัตว์ เสร็จจากการประชุมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจชึ่งกันและกัน ในความเสียสละเป็นบุคคลจิตอาสา ให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 
 ลงทะเบียนการเข้าประชุม
 รับฟังการชี้แจงแนวนโยบายด้านปศุสัตว์
 ชมวีดีทัศน์การเลี้ยงไก่ สุกร และควาย
ชักถามแลกเปลี่ยนความรู้
 รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
อาสาปศุสัตว์มา ๓๓ คนไม่ครบทั้ง ๔๓ หมู่บ้าน  
 การจัดสรรเวชภัณฑ์ที่อาสาแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 ดูแลมีกิจกรรมร่วมกัน 
 ด้วยรักสามัคคี ปุฟเฟ่กลางวัน
มีความ รักกันเสมือนญาติ
 มีความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

 มีความภาคภูมิใจในองค์กร
  
สามัคคีคือพลัง
มีความภาคภูมิใจในอาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น: