วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเมษายน๒๕๕๘

นายจันทร์ รักลีน เป็นตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนเมษายน๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฯและที่หอประชุมอำเภอตามลำดับ เมื่อวันที่ ๒,๓ เมษายน ๕๕๘ ที่ผ่านมา  (ปศุสัตว์อำเภอมีภาระกิจ ต้องนำเกษตรกรเข้าอบรมอาหารสัตว์อินทรีย์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ) ได้ทำเอกสารจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีความคิดเห็น: