วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมตั้งกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโป่ง

มีมติให้นานเฉลิม สุขเกษม เป็นประธานกลุ่ม
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ดำเนินการประชุมเกษตรกรบ้านโป่ง ที่สนใจการเลี้ยงควายแบบประณีตยั่งยืนตามที่กรมปศุสัตว์ส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ควาย เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้มีการแนะนำ การแลกเปลี่ยนต่างๆ จนเป็นที่เข้าใจดีแล้วจึงลงมติให้ตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านโป่ง ได้มอบหมายภาระกิจต่างๆให้กรรมการที่ได้ตั้งขึ้น เตรียมความพร้อมที่ดำเนินการขึ้นทะเบียน แนวทาง เป้าหมายของกลุ่มตามลำดับขั้นตอนต่อไป
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอรับเป็นที่ปรึกษาให้กลุ่ม

นายจันทร์ รักลีน ดำเนินการประชุม


ไม่มีความคิดเห็น: