วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

นำตัวแทนเกษตรกรเวียงเชียงรุ้งไปร่วมงานไถ่ชีวิตโค กระบือที่อำเภอแม่สรวย

 นายอัคคพล วันดี(ลุงถา )เป็นตัวแทนจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปรับมอบใบกรรมสิทธิ์กระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.39 น. จังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีนายศักดิ์ชาย วงค์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือฯ จำนวน 265,256 บาท ซึ่งได้นำเงินดังกล่าวไปจัดซื้อกระบือให้เกษตรกร และในวันนี้มีเกษตรกรได้รับมอบกรรมสิทธิ์โค - กระบือ ตามเงื่อนไข จำนวน 842 ราย จำนวนโค - กระบือ จำนวน 1,370 ตัว มูลค่า 25,036,500 บาท จำนวน 16 อำเภอ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในระดับเขต จัดนิทรรศการและความรู้ทางวิชาการ เช่น ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 5 ตลอดจนการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์และสินค้าท้องถิ่น เช่น สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ป่าตึงงาม และกลุ่มแม่บ้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นฝ่ายเก็บภาพเพื่อการรายงานและประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น: