วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

รักษาควายของธนาคารโค กระบือ บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน

เมื่อเช้า วันที่๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานรักษาควายของนางนางสายทอง สายศรี  บ้านร่องหวาย ตำบลดดงมหาวัน ต่อเนื่องหลังจากให้การรักษามา ๓ วัน อาการดีขึ้นตามลำดับไม่มีความคิดเห็น: