วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

ร่วมประชุมกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ทุ่งก่อ

 น ายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมประชุมคณะกรรมการพํฒนาองคการบริหารส่วนตำบลท่งก่อ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แก้ไขเพิ่มเคิม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ที่ห้องประชุม อบต.ทุงก่อ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ไม่มีความคิดเห็น: