วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ


 เมื่อวันที่ ๑๐ตุลาคม๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายสันติ พรพิพัฒสิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ติดตามความก้าวหน้าโครงการแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ไปเยี่ยมติดตามที่ฟาร์มนายติ๊บ บั้งเงิน ประธานกลุ่มวิสาหกิจห้วยห้าง , ฟาร์มนายสุรพงค์ มณีวรรณ  และ ฟาร์มนายประสงค์ อุ่นติ๊บบ้านเหล่าหมู่๖ ,และฟาร์มนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข บ้านดงชัย 
ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค และเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการเลี้ยง กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการผลิตและแปรูปไก่ประดูหางดำเชิงคุณภาพในเขตภาคเหนือตอนบน 2 และโครงการวิจัยการพัฒนาตลาดไก่ประดู่หางดำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (งบ สกว.)​ จำนวน 20 ราย เพื่อที่จะได้รับทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น: