วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์อาหารสัตว์ชุมชน....

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทีมวิจัยการส่งเสริมตลาดการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยนายสุพล ปานพาน นายไชยนิรัตร์ สุนันต๊ะ นายสันติ พรพิพัฒศิริ และนายประสงค์ อุ่นติ๊บ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศูนย์อาหารสัตว์ชุมชน..และแนวทางพัฒนาศูนย์คัดเลือกพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ พร้อมกับทีมวิจัยอีกหลายคณะ โดยการจัดของสำนักประสานงานโครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ดำเนินการประชุมโดย รศ ดร.ศิริพร กีรติการกุล
มีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมหลายท่านประกอบด้วยรศ.ดร.กนก ผลารักษ์ , รศ.ดร.ประภาพร หอไพบูลยย์, รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล , มีท่านรศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณม์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)มากล่าวเปิดการประชุม ตลอดจนคณะอาจารย์อีกหลายท่านจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายนิธิต จิตนิยม ตัวแทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต๕ การประชุม และ ลงพท.ประเมินศักยภาพการจัดการ ฟาร์มเกษตรกร เพื้อหาแนวทางพัฒนาศูนย์คัดเลือกพันธุ์ชุมชน บรรลุวัตถุประสงค์การประชุม
ได้รับองค์ความรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายมหาวิทยาลัย  ตัวแทนกรมปศุสัตว์ รวมทั้ง ผอ.ฝ่ายเกษตร/ รศ.ดร.ประพาพร
สรุปแนวทางเบื้องต้น การพัฒนาศูนย์ฯ (เพื่อการใช้ประโยชน์พันธุ์ )1. จะยกระดับการจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ 2.มีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญ(เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา) 3.ไม่มุ่งเน้นการปรับปรุงพันธุ์
การสรุปการประชุม ในส่วน หลักการ/ข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล สำคัญสำคัญ ที่ อ.กนก ได้แนะนำเกษตรกร( วันที่13ตค..) ได้รับการอนุเคราะห์ จาก ดร.ภาคภูมิ ช่วยสรุป เพื่อใช้เป็นหลักการให้ เกษตรกร ทุกกลุ่ม...จัดทำข้อมูล

สำนักประสานงาน จะเรียนเชิญ อ.กนก และ อ.อมรรัตน์ มาทำworkshop ให้แก่เกษตรกร ในการวิเคราห์ และ พัฒนาการจัดการศูนย์คัดเลือกพันธุ์ชุมชน ...เมื่อข้อมูลต่างๆพร้อม ซึ่งจะรายงานความก้าวหน้า ให้ อ.กนกทราบต่อไปสุดท้ายอาจารย์ศิริพร กล่าวขอบคุณ นักวิจัย /เกษตรกร ทุกๆๆท่านที่ ทุ่มเทการทำงาน มาช่วยกันทำงาน เพื่อสังคม สนองพระราชดำริ ในหลวง ร.9
คลิกดูประมวลภาพการลงพื้นที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ประมวลภาพการลงพื้นที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ไม่มีความคิดเห็น: