วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่10

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกับปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  จิตอาสาและทุกภาคส่วน ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ พุทธศักราช​ 2562  ดังนี้
1. วันที่  22  พ.ค.62 เวลา 08.30 น. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสามแยกโรงเรียนห้วยขี้เหล็ก ม.1 ต.ป่าซาง (อบต.ป่าซาง)
 ทั้งนี้มีนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครอง(ป.อาวุโส)เป็นประธานในพิธี แทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
และ2.เมื่อ 22 พ.ค.62 เวลา 10.00น. นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งเข้าร่วม กิจกรรม "โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ห้วยร่องลึก เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต"
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2.เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในพื้นที่
โดยมี นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน เปิดกิจกรรมณ ห้วยร่องลึก บ.ห้วยเคียน ม.5,10 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความคิดเห็น: