วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เยี่ยมกลุ่มเลี้้ยงโค กระบือ ในโครงการธนาคารโค กระะบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านร่องหวาย

เมื่อวันที่ 24 พฤษาคม  2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วย นายจันทร รักลีน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่่เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มกระบือ  หมู่ที่ 1  ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ดำเนินการติดตามทำหนังสือสัญญายืมโค-กระบือ เพื่อการผลิต ในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ  เกษตรตามพระราชดำริและรับฟังปัญหา อุปสรรค การเก็บออมเงิน แนะนำการดูแลสัตว์ในช่วงอากาศร้อน และแนะนำให้กลุ่มเตรียมความพร้อมในการทำฟฟาร์มมาตรฐาน ที่มีการจัดการที่เหมาะสมป้องกันโรคที่ดี GFM โดยเริ่มต้นหนึ่งฟาร์มเป็นต้นแบบ
-เกษตรกร จำนวน 24 รายจากการตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่พบว่ามีสัตว์แสดงอาการป่วยหรือผิดปกติแต่อย่างใด เกษตรกรสนใจอยากได้เครื่องอัดฟาง ได้แนะนำทำกลุ่มให้เข้มแข็ง มีสมุดบันทึกกิจกรรมต่าง มีป้ายที่ตั้งกลุ่ม รายชื่อสมาชิกกรรมการ ให้น่าเชื่อถือความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆจะตามมา หากกลุ่มไม่เข้มแข็งไม่มีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ เป็นกลุ่มจัดตั้งมาเพื่อรับของฟรี ก็จะยากที่จะได้รับการสนับสนุน ทุกคนเข้าใจรับทราบและจะนำไปพัฒนากลุ่มต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น: