วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

“ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมประชุมหารือโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จังหวัดเชียงราย”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมหารือโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยมี นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการวางแผน การดำเนินงานตรวจสอบ ติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเร่งด่วน โดยมีเกษตรอำเภอ,ปศุสัตว์อำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 35 คน  ทั้งนี้ในระดับอำเภอมอบหมายให้เกษตรอำเภอและปศุสัตว์อำเภอนัดประชุมวางแผนการออกสำรวจติดตามทุกโรงเรียนตามเป้าหมายต่อไปไม่มีความคิดเห็น: