วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แลกเปลี่ยนเรียนรู้"การขับเคลื่อนระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน"


 รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการด้านเกษตร  สกว. กล่าวเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"การขับเคลื่อนระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน" และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง ๓๐๔ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รศ.ดร.ศิรพร กิรติการกุล บรรยายในหัวข้อ "การสังเคราะห์ : ผลได้จากการขับเคลื่อน โครงการการเลี้ยงไกประดู่หางดำอย่างยั่งยืน "
 บรรยากาศการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งประเด็นการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด ปัญหาอุปสรรค อย่างกว้างขวางรศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความคิดเห็น
 นายสุพล ปานพาน และนางพรพิมล ใจไหว นักวิจัยจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: