วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การจัดตั้งศูนย์บริการและช่วยเหลือผลิตผลด้านปศุสัตว์(ระดับอำเภอ/ตำบล)

บริการฉีดวัคซีนไก่ชน ซุ้มยอดเสน่ห์
 ทำตามนโยบาย  คำสั่่งจังหวัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายที่ ๒๓/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการและช่วยเหลือผลิตผลด้านปศุสัตว์(ระดับอำเภอ/ตำบล) เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือผลผลิตด้านปศุสัตว์ระดับอำเภอ/ตำบลและศูนย์บริการและช่วยเหลือผลิตผลด้านปศุสัตว์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมข้อมูลด้านปศุสัตว์ และประสานงานแก้ไขปัญหา รับเรื่องร้องเรียนต่างๆด้านปศุสัตว์มีหน้าที่บริการ ประสานงาน ให้กับประชาชนผู้มาติดต่อและขอความช่วยเหลือให้เรียบร้อย รวดเร็วภายใน ๑ วัน
เป็นงานที่ปกติก็ทำอยู่แล้วเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มการออกคำสั่งให้เป็นหลักฐานยืนยัน และเน้นหนักให้ทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง กันเลยทีเดียว 
ดำเนินการติดป้ายหน้ามุขของอำเภอ

บริการรักษาพยาบาลสัตว์จุดบริการข้างตึกที่ว่าการอำเภอ

ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสุกร

รับแจ้งเหตุขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ 
ให้คำแนะนำ อสอำเภอในการเลี้ยงไก่แบบพอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น: