วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลอำเภอเวียงเชียงรุ้งไปร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่เมียนม่าร์

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลอำเภอเวียงเชียงรุ้งไปร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนม่าร์ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
โดยมีมููลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูประถัมภ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักประสานจัดหางบประมาณ
ดำเนินการ ด้วยตระหนักว่าปัจจุบันเมียร์ม่าร์มีการพัฒนาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดังนั้นในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันยาวกว่า ๒๐๐๐ กิโลเมตร การประสานสายสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือชึ่งกันและกันทั้งยังช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรม ด้วย การออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรชาวเมียนม่าร์


คลิกชมภาพทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น: