วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

นาสุพล ปานพาน ปศอ.เวียงเชียงรุ้ง และนายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศอ.ขุนตาล ร่วมตรวจที่ร้านแสงทอง
วันนี้ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตวืเขต ๕ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มีนายศราวุฒิ เขียวศรี,นายพัฒนศิริ ดำรงประเสริฐนายณัฐวิทย์ อิ่มมาก,นางสาวชำนัญนุช พิมพ์พิสุทธิ์ และนางสาวหทัยภัตร กลิ่นสุข เป็นทีมงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มาบรรยายแนะนำพาไปสอนขั้นตอนการตรวจร้าน ๔ ร้านได้แก่ร้าน น้ำปิง ๒ สาขา ร้านเชียงรายอาหารสัตว์ และร้านแสงทอง มีเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอเข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์เชียงรายด้วย ได้แนวความรู้ในการออกเยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์พอสรุปสังเขปดังนีี้
  1. การติดป้ายบางร้านยังไม่แสดงจุดที่เห็นได้ชัด ป้ายยังเขียนไมถูกต้องตามกฎหมาย
  2. มีการนำยาและอาหารสัตว์ที่ไม่ทะเบียนมาขาย
  3. มีการแบ่งรีแพ็คอาหารขาย
  4. มีสัตวแพทย์คุมร้านที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาคุมตามเวลาที่แจ้งไว้
  5. เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งบัตรพนักงานทุกครั้งที่เข้าตรวจ ลงบันทึกต่างๆตามแนวปฎิบัติมีการลงรายมือชื่อ ผู้ตรวจ เจ้าของร้าน พยาน การถ่ายรูปหลักฐานต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น: