วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ออกเยี่ยมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวันทีม๒

 เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลดงมหาวันเพื่อเยี่ยมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร "กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน" ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้เข้าอบรมที่ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย (ที่ศูนย์ของนายบุญชวน มะลัยโย) และได้รวมตัวตั้งกลุ่มจดทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ในปี ๒๕๕๕ จนปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็งพอสมควร จึงได้ออกมาติดตามการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับด้านปศุสัตว์ ตลอดจนการแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ได้แบ่ง ๒ ชุดทำงาน เพื่อความรวดเร็วและพยายามพบกับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มให้ได้ทุกราย  เพราะช่วงนี้เกษตรกรมีภาระมากต้องทำนาทำสวนเนื่องจากฝนตกลงมาแล้ว
ไม่มีความคิดเห็น: