วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การประชุม คณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาคเหนือตอนบน ๒

 
นายสัตวแพทย์ กฤษณ์ พิพม์งาม รักษาการปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจรยั่งยืนอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลก ในเขตภาคเหนือตอนบน ๒  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอเข้าร่วมประชุม มีวาระเรื่องพิจารณาได้แก่ คำสั่งคณะทำงาน ทั้งสองโครงการ การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร การฝึกอบรม การจัดชื้อวัสดุ งบประมาณ เป็นต้น
ก่อนการประชุมประธานได้แจ้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการระบาดของโรคต้องรวดเร็วและช่วยกัน สร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกคนอย่างถูกต้องตรงประเด็น

ประธานมอบให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการประชุมตามวาระ

บรรยากาศการประชุมไม่มีความคิดเห็น: