วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปุสัตว์อำเภอเเวียงเชียงรุ้งออกเยี่ยมและร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงควายในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ และยังเป็นหมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยี่ด้านอาหารสัตว์ด้วย เมื่อเช้าวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ที่ทำการกลุ่ม มีการสอบถามข้อมูลจำนวนควายและการเกิดใหม่ของแต่ละราย มีการมอบเวชภัณฑ์ วิตามินผง แร่ธาตุก้อน มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม ๑๖ คน นอกจากนั้นยังสาธิตทำน้ำยาอเนกประสงค์ ใหุ้ทุกคนแบ่งกันไปใช้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและหวังว่ากลุ่มจะสานต่อทำกันต่อเนื่องต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: