วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ไปรวมพลังช่วยผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

จากรายงานข่าวการตายของโคกระบือที่อำเภอขุนตาล นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาลจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งได้รับคำสั่งให้ร่วมปฏิบัติการด้วยตามรายละเอียดด้านล่างครับ
เมื่อวันที่๔พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สำนักงานศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์กฤษณ์ พิมพ์งาม รักษาการปศุสัตว์จังหวัด.เชียงราย ได้จัดส่งหน่วยปฏิบ้ติการควบคุมโรคระบาดชนิดโรคพยาธิในเลือดโคกระบือพื้นที่อำเภอขุนตาล ออกปฏิบัติงานควบคุมกำจัดโรคในพื้นที่บ้านห้วยสัก ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาสุขภาพ และหน่วยผลิตโคนม สนง.ปศุสัตว์เขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่ สนง.ปศุสัตว์จ.เชียงราย  สนง.ปศอ.พญาเม็งราย ขุนตาล เทิง เวียงเชียงรุ้ง เชียงของ ออกปฏิบัติการคัดกรอง ฉีดยากำจัดพยาธิในเลือด รักษา ป้องกัน และให้คำแนะนำ แบบปูพรมเต็มพื้นที่  และจัดหน่วยสัตวแพทย์ฉุกเฉินไว้รองรับต่อเหตุการณ์เร่งด่วนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: