วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่บ้านนาเจริญ ตำบลป่าซาง

 นายสุพล ปานพาน และนายจันทร์ รักลีน จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริที่บ้านนาเจริญ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ หลังการชี้แจงโครงการและขอมติของประชาชนในหมู่บ้านที่จะร่วมแรงร่วมใจดำเนินโครงการพัฒนาร่วมกันแล้ว   ธกส.สาขาเวียงเชียงรุ้งได้มอบจักรยานให้นักเรียน และนำชาวบ้านทำฝายชะลอน้ำจำนวน ๓ ฝาย
ไม่มีความคิดเห็น: