วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

การประชุมชี้แจงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์

คุณ กิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข 
เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตั้งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ที่โรงแรมปาร์คอิน เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ มีวิทยากรจากกรมปศุสัตว์มาเป็นวิทยากร
น.สพ.มารุต เชียงเถียรท่านวิทยากรจากกรมปศุสัตว์ บรรยายกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตวื พ.ศ.๒๕๕๕

บรรยากาศของผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพาน เทิง เวียงป่าเป้า สิ่งแวดล้อมจังหวัด เทศบาลบ้านเหล่า
ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

การสอบถามแลกเปลี่ยน และตอบปัญหาหลังการบรรยาย

ไม่มีความคิดเห็น: