วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน

 วันนี้ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวันมีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ที่สวนสมสมัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่มมีการพบกันประจำทุกๆ ๓ เดือน เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ มีนายไมตรี สอนขยัน เปนประธานการประชุม ได้เล่าการไปประชุมการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มเลี้ยงสัตวที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายจัดขึ้น นายบุญชวน มะลัยโย นำเสนอการพัฒนาการเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติ (Free Range)ว่ามีข้อกำหนด ๗ ข้ออะไรบ้าง และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอแจ้งการส่งกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรดีเดน เข้าประกวด ซึ่งสอบถามความเห็นของกลุ่ม แล้วกลุ่มบอกว่าขอศึกษาข้อมูลคุณสมบัติก่อนคาดว่าอาจจะยังไม่พร้อม โดยเฉพาะอายุของการตั้งกลุ่มกับการบันทึกข้อมูลกล่มยังไม่ชัดเจนดีพอ ก่อนปิดการประชุมมีการถ่ายรูปเพื่อทำทำเนียบและมีการแจ้งระดมหุ้น ยอดเงินทุนตอนนี้สะสมได้ ๒๙,๔๐๐ บาท
ไม่มีความคิดเห็น: